Afval

Grondstoffen worden schaars, terwijl mondiaal de vraag naar energie en grondstoffen alleen maar toeneemt. Om het welvaartsniveau op peil te houden, moeten we op een andere manier omgaan met beschikbare grondstoffen. In ons huishoudelijk afval zitten veel bruikbare grondstoffen en we richten ons dan ook steeds meer op hergebruik en recycling van grondstoffen. Als doel hebben we om in 2050 volledig circulair te zijn, dus geen restafval meer. Een grote opgave, maar met zijn allen gaan we het redden!

Meer over afval

Meer over afval

Goed inzamelen! Meer grondstoffen, minder afval

Wist u dat het grootste deel van uw huishoudelijk afval eigenlijk geen afval is, maar grondstof? Hier worden nieuwe gebruiksproducten van gemaakt. Deze grondstoffen zijn hard nodig omdat er steeds minder grondstoffen beschikbaar zijn. Bovendien geeft de verbranding van afval veel milieuschade. Dus minder grondstoffen bij het afval betekent ook meer milieuwinst en kostenbesparing. Daarom is er zorgvuldig gekeken naar welke manier van grondstoffen inzamelen op dit moment de meeste winst oplevert. Voor Leiderdorp is dit nascheiden van PMD. Hiermee kunnen we de doelstelling van 75% afvalscheiding en maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar realiseren. Deze keuze is duurzaam, zorgt voor gemak en lagere inzamel- en investeringskosten. Sinds 1 februari 2020 mag het PMD bij het restafval mag en de overige grondstoffen gescheiden worden ingezameld. Voor het inzamelen van papier en karton krijgen alle huishoudens in Leiderdorp in 2021 een blauwe minicontainer. Alle laagbouwwoningen hebben dan de volgende minicontainers: - één minicontainer voor restafval en PMD (plastic, metaal en drankverpakking) - één minicontainer voor papier en karton - één minicontainer voor GFT (groente-, fruit- en tuinafval) De hoogbouw wordt voorzien van aparte containers voor restafval en PMD, papier, glas en GFT. Het aantal verzamelcontainers voor glas en textiel wordt uitgebreid. Alle ingezamelde grondstoffen worden gebruikt voor het maken van nieuwe producten. Hierdoor hoeven ze niet verbrand te worden. Dit betekent behalve kostenbesparing, ook een schonere lucht.

Waar zijn welke grondstoffen ingezameld?